APLIKÁCIA GDPR

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

 1. Pre koho je tento dokument určený?

Tento dokument upravuje zásady ochrany osobných údajov v rámci mobilnej aplikácie a webovej stránky refugee.4me.com a poskytnem.4me.com (ďalej len „aplikácia“) prevádzkovanej neziskovou organizáciou Creative Future n.o., Ondreja Jarjabka 556/8, 033 01 Podtureň, zapísanej na Okresnom úrade Žilina pod registračným číslom 1/19, IČO: 52 511 791 (ďalej ako „prevádzkovateľ“) a to najmä pravidlá pre získanie, zaznamenávanie, poskytovanie, uchovávanie a bezpečnosť osobných údajov.

Prevádzkovateľ v rámci aplikácie spracúva Vaše osobné údaje, ak sa do aplikácie registrujete ako žiadateľ o pomoc (ubytovanie, umiestnenie dieťaťa do školy, zdravotná starostlivosť a pod.) alebo ako poskytovateľ ubytovania, výchovy a vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, poradenstva a pod.

Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma prevádzkovateľ na emailovej adrese info@creativefuture.sk.

 1. Ktoré základné pojmy dokument používa? 

Úvodom by sme Vás radi oboznámili so základnými pojmami, ktoré sú uvedené v tomto dokumente a ktoré Vám pomôžu lepšie tomuto dokumentu porozumieť. 

Dotknutá osoba – fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú, teda žiadateľ a poskytovateľ.

Nariadenie GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, emailová adresa, IP/MAC adresa, telefónne číslo a pod.

Prevádzkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa.

Profilovanie – akékoľvek automatické spracúvanie osobných údajov, ktoré je používané s cieľom vyhodnotiť konkrétne osobné podmienky, napríklad správanie sa na internete.

Spracúvanie osobných údajov – činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s osobnými údajmi ako je ich získavanie, prehliadanie, uchovávanie, kopírovanie a pod.

Sprostredkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa v jeho mene.

Účel – dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje.

Zákon o ochrane osobných údajov – zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 1. Aké práva majú dotknuté osoby?

Prevádzkovateľ kladie dôraz na rešpektovanie Vašich práv. Ako dotknutá osoba máte tieto práva:

Právo na informácie

Máte právo na informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Za týmto účelom sú prijaté vhodné opatrenia, aby Vám tieto informácie boli riadne poskytnuté. Prevádzkovateľ si plní informačnú povinnosť prostredníctvom tohto dokumentu, ktorý bude trvalo zverejnený na webovej stránke prevádzkovateľa na adrese https://creativefuture.sk/appka-gdpr/.

Právo na prístup k údajom

Prevádzkovateľ Vám na žiadosť vydá potvrdenie o spracúvaní Vašich osobných údajov, ako aj informácie o účeloch ich spracúvania, o kategóriách spracúvaných osobných údajov, o kategóriách príjemcov, o dobe ich uchovávania, o zdroji osobných údajov, pokiaľ osobné údaje neboli získané priamo od Vás a o ďalších Vašich právach, ktoré si môžete uplatniť. Prevádzkovateľ Vám na žiadosť poskytne bezplatne aj kópiu Vašich osobných údajov, ktoré spracúva. Za akékoľvek ďalšie kópie si budeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. O výške poplatku Vás budeme vopred informovať.

Právo na opravu

Máte právo na spracúvanie správnych a aktuálnych údajov. Prevádzkovateľ vykonáva aktualizáciu údajov na Vašu žiadosť, prípadne po overení týchto údajov v rámci komunikácie s Vami.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

Za určitých podmienok máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, a to najmä, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo pokiaľ sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Po zvážení zákonných podmienok Vašej žiadosti na vymazanie osobných údajov vyhovieme, prípadne Vás budeme informovať, prečo osobné údaje vymazať nemôžeme.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých podmienok máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov zo strany prevádzkovateľa, a to najmä, ak napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; ak je spracúvanie osobných údajov protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich spracúvania; ak ich prevádzkovateľ už nepotrebuje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Po zvážení zákonných podmienok Vašej žiadosti o obmedzenie spracúvania osobných údajov vyhovieme, prípadne Vás budeme informovať, prečo žiadosti vyhovieť nemôžeme.

Právo na prenosnosť údajov

Právo na prenos osobných údajov k inému prevádzkovateľovi prevádzkovateľ vykoná výlučne na Vašu žiadosť a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ktoré takýto prenos umožňujú.

Automatické individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť s  podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/ .

 1. Ako si môžu dotknuté osoby u prevádzkovateľa svoje práva uplatniť?

 

Svoje práva si môžete uplatniť písomne:

 • poštou na adresu prevádzkovateľa: Creative Future n.o., Ondreja Jarjabka 556/8, 033 01 Podtureň
 • e-mailom na adresu: info@creativefuture.sk.

Každú žiadosť zaevidujeme a vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca. V tejto lehote Vás informujeme o opatreniach, ktoré sme na základe tejto žiadosti prijali. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. O predĺžení lehoty Vás budeme informovať do jedného mesiaca od jej podania spolu s odôvodnením zmeškania lehoty.

Oznámenie o spôsobe vybavenia žiadosti sa podáva rovnakým spôsobom, akým bola žiadosť podaná, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

Vaše žiadosti vybavujeme bezplatne. Ak je však žiadosť zjavne neopodstatnená alebo opakovaná, môžeme za jej vybavenie žiadať:

 • primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady,
 • odmietnuť konať.

 1. Aké osobné údaje a na aký účel sú spracúvané?

ŽIADATEĽ pri registrácii do aplikácie poskytuje prevádzkovateľovi bežné osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a číslo cestovného dokladu.

Takto získané osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na účel poskytnutia služby, ktorou je automatizované sprístupnenie identifikačných a kontaktných údajov poskytovateľov na základe Vašej žiadosti. Vaše osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu budú sprístupnené Vami vybranému poskytovateľovi/poskytovateľom.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je bezplatná zmluva medzi Vami a prevádzkovateľom aplikácie, ktorej predmetom je automatizované sprístupnenie kontaktných a identifikačných údajov poskytovateľov a zabezpečenie poskytnutie Vašej žiadosti a Vašich osobných údajov týmto poskytovateľom.

Vaše osobné údaje prevádzkovateľ nezverejňuje a nedochádza k ich prenosu do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

 

POSKYTOVATEĽ pri registrácii do aplikácie poskytuje prevádzkovateľovi bežné osobné údaje v rozsahu: obchodné meno, IČO, sídlo, emailová adresa, telefónne číslo u právnickej osoby; meno, priezvisko, adresa, emailová adresa a telefónne číslo u fyzickej osoby.

Takto získané osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na účel poskytnutia služby, ktorou je automatizované poskytnutie identifikačných a kontaktných údajov žiadateľa na základe jeho žiadosti.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je bezplatná zmluva medzi Vami a prevádzkovateľom aplikácie, ktorej predmetom je automatizované poskytovanie kontaktných a identifikačných údajov žiadateľov.

Vaše osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu sú v aplikácii dostupné pre všetkých registrovaných žiadateľov. Nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

 • Ako, kedy a od koho prevádzkovateľ osobné údaje získava?

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od Vás, a to registráciou do aplikácie prípadne v rámci emailovej, telefonickej alebo poštovej komunikácie medzi Vami a prevádzkovateľom.

 • Ako dlho prevádzkovateľ osobné údaje uchováva?

Prevádzkovateľ spracúva osobné v jednotlivých prípadoch nasledovne:

Osobné údaje žiadateľov: 365 dní od deaktivácie prístupu do aplikácie

Osobné údaje poskytovateľov: 365 dní od zrušenia / deaktivácie registrácie zo strany poskytovateľa prípadne prevádzkovateľa

Po ukončení doby uchovávania sú osobné údaje bezpečným a zákonným spôsobom zlikvidované.

 • Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

K osobným údajom, ktoré prevádzkovateľ spracúva môžu mať prístup:

 • dozorné a kontrolné orgány v súlade s platnými zákonmi,
 • orgány verejnej správy pri výkone úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • oprávnení zamestnanci prevádzkovateľa,
 • poskytovateľ webovej platformy/aplikácie spoločnosť OMNICOM, s.r.o.

 • Ako sú osobné údaje u prevádzkovateľa chránené?

Prevádzkovateľ dôsledne zabezpečuje ochranu osobných údajov. Za týmto účelom prijal primerané technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia zohľadňujúce hroziace riziko, povahu spracúvania, najnovšie poznatky a náklady na prijatie týchto opatrení.

Prevádzkovateľ chráni Vaše osobné údaje vhodnými a dostupnými prostriedkami pred zneužitím. Pritom predovšetkým uchovávame osobné údaje v priestoroch, na miestach, v prostredí alebo v systéme, do ktorého má prístup obmedzený, vopred stanovený a v každom okamihu kontrolovaný okruh osôb.

Prevádzkovateľ raz za rok vykoná vyhodnotenie postupov pri nakladaní a spracovávaní osobných údajov. Ak sa zistí, že niektoré postupy sú zastarané, zbytočné alebo sa neosvedčili, vykoná bezodkladne nápravu

Prevádzkovateľ ihneď rieši každý bezpečnostný incident týkajúci sa osobných údajov. V prípade, že je pravdepodobné, že incident bude mať za následok vysoké riziko pre Vaše práva a slobody, vždy Vás o tom informuje a oznámi Vám, aké opatrenia sme prijal na nápravu. O každom incidente sa spíše záznam. O každom závažnom incidente prevádzkovateľ informuje Úrad na ochranu osobných údajov SR.

 • Aktuálnosť dokumentu 

Tento dokument je aktuálny ku dňu 13.3.2022

Vlastníkom dokumentu je prevádzkovateľ a minimálne raz za rok preveruje jeho platnosť a aktuálnosť.